Duurzame gedragsverandering in de huisartsenpraktijk

Hoeveel mensen lukt het hun gedrag blijvend te veranderen? Schrik niet: slechts een op de negen houdt gedragsverandering langdurig vast. Dit boek gaat over het bevorderen van duurzame, blijvende, gedragsverandering. Over stoppen met ongewenste en starten met én volhouden van gewenste gewoonten. Het gaat niet alleen over leefstijl, ook over gedragsverandering op andere gebieden, zoals bij psychische en somatische klachten.

Hoewel er veel theorieën en strategieën zijn over gedragsverandering, is er maar weinig geschreven over hoe je gedragsverandering echt kunt volhouden. Fredrike Bannink laat zien hoe je duurzame gedragsverandering kunt bereiken. Een onmisbaar boek voor huisartsen en andere zorgprofessionals die hun patiënten willen begeleiden bij duurzame gedragsverandering.

‘Duurzame gedragsverandering in de huisartsenpraktijk gaat over de rol van motivatie, zelfregulatie, het benutten van eigen bronnen, het ontwikkelen van gewenste gewoonten en de rol van omgevingsfactoren, waarbij de laatste misschien wel doorslaggevend is. In Nederland geniet de huisarts het meeste publieke vertrouwen van alle (zorg)professionals en kan (daardoor) een omgevingsfactor zijn die het verschil kan maken.’

– Hans Peter Jung, huisarts te Afferden (Lb)

 

Meer informatie

De kracht van hospitality, Een nieuw concept in organisaties

Dit is een boek over hospitality. Geen gewone hospitality, maar gastvrijheid gecombineerd met meer aandacht, meer verrassingen, en met een bredere glimlach. In dienstverlenende organisaties draait alles om die aandacht. Aandacht van de medewerker voor de gast en aandacht van de manager en leidinggevende voor de medewerker. Dit boek gaat over een nieuw concept in organisaties, niet allen toepasbaar in de horeca, maar net zo goed in de gezondheidszorg, scholen, vliegtuigmaatschappijen, winkels en verenigingen.

 

Meer informatie

Beterweters. Van lastige naar optimale interacties in de (g)gz

Elke behandelaar in de gezondheidszorg kent ze wel. Beterweters: patiënten die ‘ja-maar’ zeggen, veeleisend zijn of adviezen niet opvolgen. Fredrike Bannink en René den Haan stellen dat ‘lastige’ patiënten niet bestaan. Lastige interacties wel, en daar kun je iets aan doen.

Een spiegel voor de behandelaar
De behandelaar speelt de hoofdrol in dit optimistische en praktische boek. Door de focus te richten op het aandeel van de behandelaar in mislukte en in geslaagde behandelingen, wordt de lezer een spiegel voorgehouden. Want ook behandelaars kunnen beterweters zijn. Verhalen en tips van patiënten, oplossingsgerichte oefeningen en casussen bieden de tools om de interactie te verbeteren.

Aandacht voor specifieke situaties
Specifieke aandacht is er voor interacties bij onvrijwillige patiënten, dwang en drang, voortslepende behandelingen, onverklaarde lichamelijke klachten, crisissituaties en suïcidaal gedrag. Ook beantwoorden de auteurs veelgestelde vragen uit de praktijk.

Lastige interacties: je krijgt er weer zin in na het lezen van dit boek.

Hoe kan de interactie met patiënten (en hun naasten) of met collega’s veranderen van ‘lastig’ naar optimaal? Deze presentatie, bijhorend bij het boek ‘Beterweters’ van Bannink & den Haan (verwacht in februari 2016, boompsychologie.nl), laat zien hoe een behandeling in de (g)gz kan mislukken, met de behandelaar i.p.v. de patiënt in de hoofdrol, en hoe de behandeling kan slagen!

 

Meer informatie

Suicidepreventie – Bouwen aan hoop

Hoop is het geloof dat de toekomst beter zal zijn dan het heden én het geloof dat we daarop invloed kunnen uitoefenen.

Suïcidaal gedrag vormt wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Het heeft een enorme impact op de cliënten zelf, hun naasten en op behandelaars. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor suïcidepreventie: het voorkomen en verminderen van suïcidaal gedrag.

Dit boek is bedoeld voor alle behandelaars in de (g)gz die een optimale samenwerking met cliënten met suïcidaal gedrag en hun naasten nastreven en zich nuttig willen maken door het bieden van hoop en het bevorderen van welbevinden.

De auteurs onderbouwen het toewerken naar een beter en zinvol leven met onderzoek en toepassingen uit de positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie en de herstelbenadering. Naast behandelaars en ervaringsdeskundigen komen ook cliënten zelf aan het woord.

René de Haan werkt als gezondheidszorgpsycholoog in de ouderenpsychiatrie, en is docent en auteur. Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, jurist, en internationaal keynote speaker, trainer, en auteur van rond de vijftig boeken.

 

Meer informatie

Positieve CGT – Behandelprotocol in 8 sessies

Positieve CGT integreert de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader. Het gaat niet om reduceren wat er mis is, maar om bouwen aan wat er goed gaat. De vierde generatie cgt wordt inmiddels wereldwijd toegepast bij verschillende psychische stoornissen.

 

Meer informatie

Positieve cognitieve gedragstherapie

Competentiegericht werken wint aan populariteit. Fredrike Bannink laat in Positieve cognitieve gedragstherapie zien hoe ook in cognitieve gedragstherapie de focus verlegd wordt van wat er mis is met cliënten en wat niet werkt naar wat er goed gaat en wel werkt in hun leven. Ze beschrijft in dit boek hoe twee veelbelovende stromingen, de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, een nieuw perspectief op de traditionele CGt bieden.

Zo stelt Positieve CGt doelanalyse in de plaats van probleemanalyse, focust op competenties in plaats van tekortkomingen, maakt functieanalyses van uitzonderingen op problemen in plaats van problemen, gebruikt de opwaartse pijltechniek in plaats van de neerwaartse en focust op gedragsbehoud in plaats van terugvalpreventie. Kortom: positieve CGt richt zich op het bouwen aan succes en niet op de reductie van distress.

Vele verhalen, praktische oefeningen en casus illu streren de theorie en toepassing van positieve CGt. Het boek biedt talloze nieuwe inzichten en laat zien hoe therapeuten het welbevinden van hun cliënten én van zichzelf kunnen verhogen en optimaal kunnen functioneren.

 

Meer informatie

Positieve supervisie en intervisie

Bij positieve supervisie en intervisie draait het juist om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. Wat werkt? Hoe lukt dat? Wat zijn de sterke kanten van supervisanten en intervisanten en van jezelf als supervisor?

En hoe zijn die kwaliteiten vaker in te zetten? Deze vernieuwende visie, gebaseerd op positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, versterkt de competenties en vaardigheden van supervisanten en intervisanten. En dat is nu precies het doel van supervisie en intervisie.

In Positieve supervisie en intervisie presenteert Fredrike Bannink haar model gebaseerd op vier pijlers: doelformulering, vinden van competenties, werken aan vooruitgang en reflectie. Elke pijler wordt onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en oefeningen. Er is aandacht voor de samenwerkingsrelatie tussen supervisoren en supervisanten, tussen intervisanten onderling en voor conflicten tussen supervisoren en supervisanten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen als verslaglegging en rapportage aan derden. Tot slot komen vijf supervisanten aan het woord en worden er veelgestelde vragen beantwoord.

Positieve supervisie en intervisie is geschreven voor alle supervisoren die samen met hun supervisanten of trainees op zoek willen gaan naar successen en competenties in plaats van mislukkingen en tekortkomingen. Het is ook bedoeld voor alle supervisanten en intervisanten die deze visie (beter) willen leren kennen en willen inzetten in het werken met eigen cliënten. De protocollen en praktische tips zijn zo opgezet dat zij direct kunnen worden ingezet.

 

Bestel via Boom uitgevers

 

Review

“Wat is positieve supervisie? Bestaat er dan ook zoiets als negatieve supervisie? Zover wil de auteur van dit boek niet gaan. Als het goed is, dan is elke supervisie en intervisie erop gericht collega’s te helpen gewenste veranderingen in hun werk te bewerkstelligen. Toch positioneert de positieve supervisie/intervisiezich tegenover de meer traditionele probleemgerichte supervisie. Het boek bestaat uit twee delen, gecompleteerd met een uitvoerig deel bijlagen.

Deel I, Theorie, beschrijft de uitgangspunten van deze vorm van supervisie: de positieve psycho logie, met referenties naar de gedragstherapie en de oplossingsgerichte psychotherapie. Uitgangspunt: mensen leren het meest van hun eigen en andermans successen en minder van hun eigen en andermans mislukkingen. Belonen werkt nu eenmaal beter dan straffen. De supervisor is geen troubleshooter, maar een supporter aan de zijlijn. Hij of zij heeft minder een adviserende rol, meer een rol van bekrachtiger.

In deel I wordt dan ook verwezen naar onderzoek dat is gedaan naar de verschillen tussen zeer goed functionerende relaties en teams en minder goed florerende relaties of teams. Het verschil is terug te voeren op wat de auteur de positiviteitsratio noemt. Tegenover een negatief gevoel (falen, tekortschieten, problemen hebben) moeten meerdere positieve gevoelens (trots, succes, tevredenheid) worden geplaatst om in balans te blijven. De ratio moet hoger zijn dan 3 staat tot 1. Positieve bekrachtiging, een vorm van operante conditionering, zou het belangrijkste instrument moeten zijn in handen van de supervisor.

Deel II, Praktische toepassingen, begint met de stelling dat een goede voorbereiding op supervisie het halve werk is. Als niet duidelijk is waar de supervisie toe moet leiden, dan komt de supervisant nooit aan op de plaats van bestemming. Deel II bevat heel veel praktische tips (bijvoorbeeld 19 toepassingen om te werken aan vooruitgang), en is doorspekt met leuke ter zake doende casuïstiek. Geregeld wordt er gerefereerd aan wetenschappelijke wetenswaardigheden uit onderwijs en bedrijfsleven, die beschrijven hoe mensen gemotiveerd kunnen worden en scherp worden gehouden.

Op diverse plaatsen in het boek herhaalt de auteur dat het voornaamste doel van de supervisie erin gelegen is de patiënt/cliënt beter te maken. Maar dat wordt nergens uitgewerkt. Dat is een klein minpunt. De persoonlijke groei van de supervisant, dat is het onderwerp van dit boek.

Samengevat: dit is een zeer leesbaar en didactisch opgezet boek, rijk geïllustreerd met tips en casuïstiek. Het is niet alleen bruikbaar voor supervisors psychotherapie en psychiatrie uit de verschillende scholen, maar de vele vragenlijstjes die dit boek bevat, kunnen iedereen helpen om het kompas van zelfmanagement te herijken. De auteur is ook zelfkritisch: een direct verband tussen supervisie en effectiever behandelen is tot op heden niet aangetoond. Wel is er evidentie dat supervisie hogelijk gewaardeerd wordt. Dit boek verdient ook een hoge waardering.”

M. Nijs

Practicing positive psychiatrie

A highly practical book for all mental health professionals wanting to know how to apply positive psychiatry in their daily work

Positive psychiatry is the science and practice of psychiatry and clinical psychology that seeks to understand and promote wellbeing among people who have or are at high risk of developing mental health problems. In this new approach, the person takes center stage, not the disease, and the focus is not only on repairing the worst, but also on creating the best in our patients.

The authors from the fields of medicine and clinical psychology present over 40 applications and many cases and stories to illustrate the four pillars of positive psychiatry: positive psychology, solution-focused brief therapy, the recovery-oriented approach, and nonspecific factors. The book shows how mental health professionals can significantly increase patient collaboration to co-create preferred outcomes through discovering possibilities and competencies and through building hope, optimism, and gratitude.

Essential reading for psychiatrists, clinical psychologists, other professionals working in the field of mental health care as well as students who want to take a positive focus to make psychiatry faster, lighter, and yes, more fun. We have high hopes that positive psychiatry will become a firm part of the psychiatry of the future.

 

Bestel via Amazon.com

 

“We congratulate the authors on having done an outstanding job in packaging a subject matter that we share as the core of psychiatry practice and research. It is our belief that positive psychiatry and a focus on wellness can produce lasting results, augmented by psychopharmacologiy and various other treatments. This book defines a critical time point in the evolution of psychiatry.”

Dilip V. Jeste and Varsha D. Badal
MD, Past President of the American Psychiatric Association / PhD, University of California San Diego

 

“Fredrike Bannink and Frenk Peeters have created a practical resource where different perspectives that put the promotion of well-being before the reduction of symptoms are brought together. The entire book is packed with useful clinical vignettes, cases, applications, and stories that help contextualize and apply its contents. It is an excellent tool to get introduced to this field in a practical way but without forgetting its theoretical foundations.”

Francisco José Eiroa-Orosa, PhD, Ramón y Cajal
Researcher and Professor, Department of Personality, Evaluation and Psychological Treatment, University of Barcelona, Spain

 

“This volume provides psychiatrists and other mental health practitioners with new ways to support recovery and well-being. Numerous stories and case studies illustrate how positive mental health and solution-focused approaches are used in practice, and the book is full of guidance underpinned by scientific evidence. This is a valuable book for anyone working to support people with mental health issues.”

Mike Slade, PhD
Professor of Mental Health Recovery and Social Inclusion, University of Nottingham, UK

Positieve Psychiatrie

In Positieve psychiatrie staat de mens centraal, en niet de ziekte. De focus ligt op zowel de klachten als krachten: het ontdekken van veerkracht en competenties, het voeden van hoop, dankbaarheid en optimisme. Hoe verandert de psychiatrie wanneer we naast de diagnose ook de gewenste toekomst als uitgangspunt nemen?

Het Oplossingsgerichte model

Voor het eerst wordt het analytische medische model – het paradigma van de analyse – aangevuld met het functionele oplossingsgerichte model – paradigma van de synthese. Hiermee wordt de kennis van de positieve psychologie, het oplossingsgerichte model, de herstelbenadering en de aspecifieke factoren gecombineerd.

Voor wie is dit boek?

Voor alle behandelaars die hun aandacht (meer) willen richten op competenties, mogelijkheden, en op wat wél werkt. Ook geschikt voor behandelaars die hun arsenaal aan therapeutische vaardigheden willen uitbreiden en optimaal willen samenwerken met hun patiënten.

 

Bestel via Bol.com
Bestel via Managementboek.nl

 

Review

“De positieve psychiatrie verandert je basishouding als psychiater. Je therapeutische houding is niet: wat is het probleem? Maar is: wat is de oplossing voor je probleem?
Het boek staat vol met heldere tips en trucs en praktische toepassingen die je als behandelaar aanzetten om anders te denken, om vragen anders te formuleren en gesprekken anders in te steken.
Het geeft je als behandelaar een zet in de goede richting en laat je twijfelen aan je oude vertrouwde manier van werken. Het kan dus toch anders.”

“Concluderend is positieve psychiatrie een fascinerend boek waarin je leert een mooie, energieke gesprekshouding aan te meten. Iedere behandelaar krijgt wel direct het gevoel dat dit je patient verder kan helpen.”

De Jonge Psychiater, 2018